Mu….sic….nhé cả nhà… GIẤC MƠ TỰ TẠI Qua bao nhiêu năm tham ái nay con đã về Tìm lại tánh giác không như hư vô trong cõi mộng Tâm bồ đề con sám hối biết bao nhiêu điều Tìm về bến giác xưa không si mê trong lầm lạc Nay trong hư vô con thấy